Vedtægter for Gribskov Cykel Motion.
§ 1 Formål.
Klubbens formål er at være samlingspunkt for dem der har interesse i at dyrke motion på cykel og deltage i motionscykelløb.
Klubbens formål er, at lave klubarrangementer, film, foredrag m.m. Klubben er medlem af DCU`motionscykling.
Dens hjemsted er Gribskov Kommune.
§ 2 Medlemmer.
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling, enten som aktiv eller passiv medlem. Klubben skal føre medlemsliste, der mindst skal indeholde, navn og bopæl, samt tlf. nr.
Et  ekskluderet medlem kan optages i foreningen, når det forhold, der havde  udelukkelsen til følge, efter bestyrelsen skøn er berigtiget, idet  sagen forelægges for den kommende generalforsamling til godkendelse.
§ 2,1 Sikkerhedsregler.
Alle medlemmer der kører i klubregi, skal bære cykelhjelm og reglementeret klubtøj, samt overholde gældende færdselsregler. Overtrædelse af disse regler, kan medføre eksklusion af klubben.
§ 3 Generalforsamling.
Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned.
Indkaldelse til Generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med 4 ugers varsel og sker skriftligt ved fremsendelse af brev, eller mail.
Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden Generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden og indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne 14 dage før.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
På den ordinære Generalforsamling fortages følgende:
# Valg af dirigent.
# Formandens beretning.
# Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
# Fastsættelse af kontingent.
# Behandling af indkomme forslag.
# Valg af formand for en 2 års periode lige år.
# Valg af kasserer for en 2 års periode ulige år
# Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 lige år og 2 ulige år.
# Valg af 2 suppleanter, 1 lige år og 1 ulige år.
# Valg af revisor.
# Eventuel.
Generalforsamlingen er højeste myndighed.
§ 4 Ekstraordinær Generalforsamling.
Kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer finder det nødvendigt, med motiveret dagsorden.
§ 5 Bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Sammensætningen bekendtgøres på hjemmesiden samt på Facebook.*
Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Formand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden tegner klubben. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift.
§ 6 Kontingent.
Betales årligt, hver den 01.04
§ 7 Aktiver.
Klubbens midler må ikke gøres til genstand for belåning.
Der må ikke tages lån i klubbens navn.
§ 8 Medlemskab.
Ophører medlemskabet i klubben, sker det uden refusion af kontingent og af klubbens aktiver.
§ 9 Ophør.
Klubben  kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det, på 2  af hinanden følgende Generalforsamlinger. Der skal være 14 dage mellem  1. og 2. Generalforsamling, dog højst 2 måneder.
Klubbens aktiver  udloddes på aktion i medlemskredsen og indestående fordeles ligeligt  mellem medlemmer med mindst 1 års anciennitet på ophørsdagen.
§ 10 Vedtægter.
Ændringen af klubbens vedtægter kan ske på enhver Generalforsamling. Ændringsforslag skal optages på Generalforsamlingen dagsorden og udsendes med denne. For vedtagelse af ændringer skal mindst 2/3 af generalforsamlingens deltager stemme for.
§ 11 Ikrafttræden.
Disse vedtægter er vedtaget med ændring (markeret med fed) på generalforsamling d. 23. februar 2016*.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle